Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Perdecix.com – Sezontrendi Mağazacılık Pazarlama. İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu doğrultuda, Şirket olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Şirket ile ilişkili tüm şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak işliyor ve koruyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin işlenme amacı, Şirketimizin ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Şirketimiz ofisleri, e-posta, çağrı merkezi ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır. Ayrıca Şirketimizin düzenlediği herhangi bir etkinliğe katılmanız durumunda (eğitim, seminer vb.) da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanmanız için gerekli çalışmaların yürütülmesi, Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, değerlendirme/şikayet yönetimi süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb. işlemler, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun bir biçimde işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz temel olarak yukarıda bahsedilen amaçlarla KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun bir biçimde grup şirketlerimize, hizmet aldığımız firmalara ya da diğer üçüncü kişilere aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer alan amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin hukuka uygun bir şekilde sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve kanundan doğan yükümlülüklerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi için toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin KVKK’nın 11. maddesinde Sayılan Hakları

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahipleri olarak aşağıda yer alan hakları haizsiniz;

*Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

*Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

*Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

*Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

*İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme;

*Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.